DOCUSAVE

Domů / Slovník

Slovník

Slovník pojmů Vám pomůže se lépe zorientovat v důležitých termínech z oblasti archivnictví a spisové služby.

Analogová podoba

slovník

Analogová podoba zaznamenaní informace (písemná, obrazová, zvuková nebo jiná) - Zákon č. 499/2004 Sb., § 2 odst. e). Vysvětlení pojmu Nosič analogové podoby entity je fyzické médium, nejčastěji papír. Ovšem za analogovou podobu lze považovat i nelistinný předmět (předmět, nebo 3D objekt).

Archiv

slovník

Zákon č. 499/2004 Sb., § 2 odst. b)
Zařízení podle zákona č. 499/2004 Sb., které slouží k ukládání archiválií a péči o ně.

Archivace a skartace dokumentů

slovník

Archivace znamená systematické shromažďování, organizování, uchovávání a spravování dokumentů pro jejich dlouhodobé uchování a budoucí použití. Skartace je proces bezpečného a trvalého odstranění dokumentů, které již nejsou potřebné a jejich uchovávání není dále žádoucí.

Archiválie

slovník

Zákon č. 499/2004 Sb., § 2 odst. f)
Archiválie je takový dokument, který byl vzhledem k době vzniku, obsahu, původu, vnějším znakům a trvalé hodnotě dané politickým, hospodářským, právním, historickým, kulturním, vědeckým nebo informačním významem vybrán ve veřejném zájmu k trvalému uchování a byl vzat do evidence archiválií.

Autorizovaná konverze

slovník

Konverzí se rozumí a) úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru (dále jen „dokument obsažený v datové zprávě“), ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky, nebo b) úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě a ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky. (2) Dokument, který provedením konverze vznikl (dále jen „výstup“), má stejné právní účinky jako ověřená kopie dokumentu, jehož převedením výstup vznikl (dále jen „vstup“) - Zákon č. 300/2008 Sb., § 22 (1)

Časové razítko

slovník

Kvalifikovaným časovým razítkem se rozumí datová zpráva, kterou vydal kvalifikovaný poskytovatel certifikačních služeb, a která důvěryhodným způsobem spojuje data v elektronické podobě s časovým okamžikem, a zaručuje, že uvedená data v elektronické podobě existovala před daným časovým okamžikem - Zákon č. 227/2000 Sb., § 2 r)

Digitální podoba

slovník

Pojem „digitální“ vyjadřuje způsob zpracování entity představovaný numerickým řetězcem tvořeným čísly „1“ a „0“ (proud bitů) interpretovatelný pomocí výpočetní techniky. Pojem„ elektronický“ se pro účely národního standardu užívá obdobně.

Dokument

slovník

Každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať již v podobě analogové či digitální, která byla vytvořena původcem nebo byla původci doručena; za dokument vzniklý z činnosti původce se považuje rovněž dokument, který byl původci doručen nebo jinak předán - Zákon č. 499/2004 Sb., § 2 odst. e)

Elektronický podpis

slovník

Elektronickým podpisem údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené, a které slouží jako metoda k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě - Zákon č. 227/2000 Sb., § 2 a)

Export dokumentů

slovník

Export je proces vytvoření kopie elektronických seskupení a dokumentů spojený s vytvořením metadat těchto seskupení a dokumentů nebo proces vytvoření kopie transakčního protokolu, a to za účelem převedení vzniklé kopie do jiného systému. Exportovaná seskupení, dokumenty a transakční protokol zůstávají zachovány v původním ERMS, nejsou tedy na rozdíl od přenosu bezprostředně po jeho realizaci smazány. Úspěšný export do digitálního archivu je doplněn záznamem příslušného jednoznačného identifikátoru digitálního archivu do metadat.

Evidence dokumentů

slovník

Evidence dokumentů (dále jen „ED“) je nástroj umožňující přehledné odborné vedení spisové služby. ED je vedena v ERMS přírůstkovým způsobem v souladu s právním předpisem upravujícím podrobnosti výkonu spisové služby. Vyhláška 259/2012 Sb., §8 (1) Základní evidenční pomůckou spisové služby vykonávané v elektronické podobě v elektronickém systému spisové služby je elektronický systém spisové služby. Základní evidenční pomůckou pro vedení spisové služby v listinné podobě je podací deník. Evidence dokumentů vedená v elektronické podobě v elektronickém systému spisové služby musí být v souladu s požadavky stanovenými národním standardem.

Identifikace spisu

slovník

Identifikace spisu a typového spisu Identifikace spisu je evidenčním znakem spisu nebo typového spisu v rámci evidence dokumentů. Je jím spisová značka nebo, v případě, že tato není použita, je jím znak, který je konstruován na základě čísla jednacího dokumentu (například z jednacího čísla iniciačního dokumentu, prvního dokumentu). U typových spisů je tímto evidenčním znakem název typového spisu.

Import dokumentů

slovník

Hromadný import je proces importu dokumentů v digitální podobě (většího množství) do ERMS, a to zpravidla z jiné aplikace. Importované dokumenty obvykle obsahují některá nebo všechna je popisující metadata.

Klíčové slovo

slovník

Klíčové slovo je identifikátor specifického významu, který v podmínkách výkonu spisové služby v elektronické podobě představuje volitelná metadata určená k popisu obsahu věcných skupin, spisů, typových spisů, součástí nebo dokumentů, nikoli však dílů. Klíčová slova se zpravidla vybírají nebo ověřují podle řízeného slovníku nebo jsou automaticky přiřazována ERMS.

Metadata

slovník

Metadaty se rozumí data popisující souvislosti, obsah a strukturu dokumentů a jejich správu v průběhu času [§ 2 písm. o) zákona].

Převedení dokumentu

slovník

Převádění dokumentu v analogové podobě na dokument v digitální podobě a naopak, provádí určený původce postupem zaručujícím věrohodnost původu dokumentu, neporušitelnost obsahu, čitelnost dokumentu a bezpečnost procesu převáděn. Jinak řečeno organizace musí ve spisovém řádu či jiném vnitřním předpisu stanovit politiku, zavést, kontrolovat a zlepšovat procesy převádění dokumentů (definice pravomocí, odpovědností, vstupních i výstupních formátů atp.) - Zákon č. 499/2004 Sb., § 69a odst. 1)

Skartace dokumentů

slovník

Skartace dokumentů je proces, při kterém jsou dokumenty, které již nejsou potřebné, bezpečně zničeny. Tento proces zahrnuje různé metody likvidace, jako je drcení papírových dokumentů nebo vymazání digitálních souborů. Skartace je klíčová pro ochranu citlivých informací a osobních údajů před neoprávněným přístupem a zneužitím. Správně provedená skartace také zajišťuje dodržování právních předpisů a interních politik organizace týkajících se ochrany dat a soukromí.

Původce

slovník

Zákon č. 499/2004 Sb., § 2 odst. d)
...je původcem každý, z jehož činnosti dokument vznikl,
Zákon č. 499/2004 Sb., § 2 odst. e)
…za dokument vzniklý z činnosti původce se považuje rovněž dokument, který byl původci doručen nebo jinak předán.

Skartační komise

slovník

Zákon č. 499/2004 Sb., § 7 odst. 2)
Vysvětlení pojmu. Povinnost zřídit k vyřazení dokumentů skartační komisi obsahuje ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 499/2004 Sb., vyhláška č. 191/2009 Sb. však neuvádí další podrobnosti o jejím zřízení a činnosti. Vzhledem k tomu je vhodné (u větších organizací potřebné), aby původce k přípravě a vyřazení dokumentů zřídil skartační komisi. Původce ve spisovém řádu uvede postup (způsob, formu) stanovení skartační komise její pravomoci, a odpovědnost a další náležitosti.

Skartační lhůta

slovník

Doba, během níž musí být dokument uložen u původce. Vyhláška č. 259/2012 Sb., § 15 odst. 4) Původce stanoví ve spisovém a skartačním plánu okamžik rozhodný pro plynutí skartační lhůty (spouštěcí událost). Skartační lhůta se určuje počtem celých roků počítaných od 1. ledna kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž nastal okamžik rozhodný pro plynutí skartační lhůty. Skartační lhůta se vyjadřuje číslem doplněným za skartačním znakem. Vysvětlení pojmu V terminologii ISO 9000 pojmu odpovídá pojem „doba vypořádání“ = minimální doba, po kterou má být dokument/ záznam uložen - Zákon č. 499/2004 Sb., § 2 písmeno. s)

Spisová značka

slovník

Vyhláška č. 259/2012 Sb., § 12 odst. 4)
Vyžaduje-li to jiný právní předpis nebo to z jiných důvodů považuje původce za účelné, označí spis spisovou značkou, pod níž je také evidován. Spisovou značkou je a) číslo jednací sběrného archu, iniciačního nebo jiného, původcem určeného dokumentu vloženého ve spisu, nebo b) jiné označení.

Spisový a skartační plán

slovník

Spisovým a skartačním plánem se rozumí spisový plán doplněný o skartační režimy. Spisovým plánem se rozumí hierarchické uspořádání věcných skupin, spisů, typových spisů, součástí, dílů, dokumentů a komponent (příklad spisového plánu je uveden v obrázku č. 1). Zákon č. 499/2004 Sb., § 66 odst.2 Spisový a skartační plán obsahuje seznam typů dokumentů roztříděných do věcných skupin s vyznačenými spisovými znaky, skartačními znaky a skartačními lhůtami.

Spisový řád

slovník

Vnitřní předpis stanovící základní pravidla pro manipulaci s dokumenty a skartační řízení. Podle § 66 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb. jej vydávají určení původci. Vysvětlení pojmu Metodický návod MV Spisový řád – vnitřní předpis úřadu, upravující veškeré úkony spojené s příjmem, tříděním, označováním, evidencí, rozdělováním, vyřizováním, oběhem, vyhotovováním, odepisováním, odesíláním, ukládáním a vyřazováním dokumentů - Zákon č. 499/2004 Sb., § 2 písm. p)

Správa dokumentů

slovník

Výkonem spisové služby se rozumí správa dokumentů [viz § 2 písm. e) zákona] v digitální nebo analogové podobě. Provádění spisové služby v elektronické podobě se rozumí elektronická správa dokumentů v digitální i dokumentů v analogové podobě. Realizací spisové služby v listinné podobě se rozumí péče o dokumenty v analogové podobě a převod doručených dokumentů v digitální podobě na dokumenty v analogové podobě - Zákon č. 499/2004 Sb., § 2 písm. l)

Spisový znak

slovník

Spisový znak je označení, které zařazuje dokumenty do věcných skupin pro účely jejich budoucího vyhledávání, ukládání a vyřazování.

Třídění dokumentů

slovník

Tříděním se rozumí systematická klasifikace dokumentů do seskupení v souladu se spisovým řádem a spisovým plánem prováděná při výkonu spisové služby.

Uchovávání dokumentů

slovník

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, upravuje pravidla pro správu a uchovávání dokumentů a archiválií v České republice. Tento zákon stanovuje podmínky pro vedení spisové služby, vyřazování dokumentů a jejich následné archivování, což zajišťuje efektivní a právně správné nakládání s dokumenty ve veřejném i soukromém sektoru.

Zničení dokumentu

slovník

Zničením se rozumí proces likvidace záznamu a dokumentu, který znemožňuje jejich rekonstrukci a identifikaci

+420 602 753 332

V rámci našich služeb potřebujete pomoci, či máte dotazy? Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám poradíme a pomůžeme.